PSTEINSCHLOSSPISTOLENPAAR um 1730 von JEAN FRANÇOIS MOUILLET, Liège/B


Literatur
Geschichte Techn. Daten Bestempelung Literatur Zum Anfang