Colt 1860 First Model Original Cartridge C. B. Richards Conversion


LiteraturGeschichte Techn. Daten Bestempelung Literatur Zum Anfang